[Vnbiz] BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN

Tran Dinh Hoanh hoanhtr at erols.com
Fri Mar 14 10:18:51 PST 2003


From: lawdata at vasc.com.vn 
To: hoanhtr at erols.com 
Sent: Friday, March 14, 2003 5:20 PM
Subject: BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN


Thu sau, ngay 14/3/2003

BAN TIN VAN BAN PHAP LUAT HANG TUAN

* Ngay 07/03/2003, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 19/2003/ND-CP, quy dinh trach nhiem cua co quan hanh chinh nha nuoc cac cap trong viec bao dam cho cac cap Hoi lien hiep Phu nu Viet Nam tham gia quan ly Nha nuoc.

Theo quy dinh tai Nghi dinh nay, Hoi phu nu cac cap se duoc tao dieu kien tham gia cac hoat dong quan ly nha nuoc lien quan den phu nu, tre em nhu: duoc moi dai dien tham gia thao luan hoac gui du thao van ban de gop y kien khi xay dung, sua doi, bo sung cac van ban quy pham phap luat; khi xay dung, bo sung chuong trinh, ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, giu gin an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi va chinh sach lien quan den phu nu, tre em; dai dien Hoi phu nu cac cap duoc moi tham gia voi tu cach la thanh vien chinh thuc trong cac to chuc tu van cho co quan hanh chinh nha nuoc cung cap (Hoi dong, uy ban, Ban Chi dao, Ban Quan ly) ve cac van de co lien quan den phu nu va tre em nhu: giai quyet lao dong, viec lam, doi song, suc khoe, dat dai, nha o, khen thuong, ky luat, dao tao, boi duong, su dung va bo nhiem, mien nhiem can bo, cong chuc giu chuc vu lanh dao, quan ly...

Nghi dinh nay co hieu luc sau 15 ngay, ke tu ngay dang Cong bao.
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 06/03/2003, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da ban hanh Cong van so 646/LDTBXH-CSLDVL gui Cong ty che bien XNK Thuy san Ba Ria - Vung Tau, ve viec thuc hien phap luat lao dong.

Theo Cong van nay, nguoi lao dong tu y bo viec lien tuc tu 5 ngay tro len ma khong co ly do chinh dang thi nguoi su dung lao dong gui van ban thong bao cho nguoi lao dong den noi lam viec: trong thoi han 5 ngay, ke tu ngay nhan duoc thong bao, nguoi lao dong den noi lam viec de dat nguyen vong duoc tiep tuc lam viec, thi nguoi su dung lao dong bo tri viec lam cho nguoi lao dong va tien hanh xu ly ky luat lao dong; qua thoi han 5 ngay, ke tu ngay nhan duoc thong bao, nguoi lao dong khong den noi lam viec va khong bao cao ly do vang mat, thi nguoi su dung lao dong trao doi, thong nhat voi Ban chap hanh Cong doan co so, bao cao co quan quan ly Nha nuoc ve lao dong dia phuong biet va xu ly nhu truong hop nguoi lao dong don phuong cham dut hop dong lao dong trai phap luat...
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 04/03/2003, Chinh phu da ban hanh Nghi quyet so 04/2003/NQ-CP, ve phien hop Chinh phu thuong ky thang 2 nam 2003.

Trong phien hop nay, Chinh phu da nghe Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu bao cao tinh hinh xay dung cac nghi dinh quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua cac Bo, co quan ngang Bo, co quan thuoc Chinh phu, nhiem ky 2002- 2007; nghe Bo Cong an trinh du thao Nghi dinh quy dinh va huong dan cu the viec ap dung bien phap dua vao co so giao duc theo quy dinh cua Phap lenh Xu ly vi pham hanh chinh; nghe Bo truong Bo Tai chinh trinh du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue gia tri gia tang, du an Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat Thue tieu thu dac biet, du an Luat Thue thu nhap doanh nghiep (sua doi)...

Chinh phu yeu cau cac Bo, nganh va dia phuong tap trung thuc hien Nghi quyet so 02/2003/NQ-CP ngay 17/01/2003 ve mot so chu truong, giai phap chu yeu can tap trung chi dao thuc hien nhiem vu phat trien kinh te- xa hoi nam 2003, dac biet chu trong cac cong tac: Tim va mo rong thi truong xuat khau, kich cau tieu dung trong nuoc, phat trien cac loai hinh dich vu, quan tam thi truong nong thon, vung sau, vung xa; Kich cau dau tu, ke ca phat hanh trai phieu Chinh phu de tang nguon von dau tu xay dung co ban; Tiep tuc giai quyet tot cac van de xa hoi, dac biet la han che tai nan va un tac giao thong, giam toi pham, phong, chong ma tuy, mai dam va lay nhiem HIV/AIDS...
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 03/03/2003, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi da ban hanh Cong van so 602/LDTBXH-CSLDVL So Lao dong - Thuong binh va Xa hoi tinh Ninh Binh, ve viec tra loi che do doi voi nguoi lao dong doi du.

Theo Cong van nay, nguoi lao dong bi phat tu giam theo quy dinh tai khoan 4 Dieu 36 cua Bo luat Lao dong thi hop dong lao dong cham dut va huong tro cap thoi viec thi thoi gian truoc do khong duoc tinh che do tro cap mat viec lam; nguoi lao dong bi phat tu an treo sau do tiep tuc lam viec thi thoi gian truoc do duoc tinh che do tro cap mat viec lam, tru thoi gian da nhan tro cap mat viec lam, tro cap thoi viec, huong che do xuat ngu hoac phuc vien.

Ngoai ra, neu nguoi lao dong do thuoc doi tuong ap dung Nghi dinh so 41/2002/ND-CP thi thoi gian thuc te lam viec trong khu vuc Nha nuoc truoc thoi diem chuyen sang don vi dang lam viec duoc tinh che do tro cap mat viec lam, tru thoi gian da nhan tro cap mat viec lam, tro cap thoi viec, huong che do xuat ngu hoac phuc vien.
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 25/02/2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Phap lenh so 09/2003/PL-UBTVQH11, ve dong vien cong nghiep. Phap lenh gom VIII chuong, 38 dieu, noi dung chinh nhu sau:

Dong vien cong nghiep duoc hieu la huy dong mot phan hoac toan bo nang luc san xuat, sua chua cua doanh nghiep cong nghiep ngoai luc luong vu trang de san xuat, sua chua trang bi cho quan doi.

Dong vien cong nghiep duoc chuan bi tu thoi binh va thuc hanh dong vien trong truong hop dong vien cuc bo, tong dong vien va trong chien tranh. Dong vien cong nghiep khong ap dung doi voi cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai duoc quy dinh trong Luat dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

Cac doanh nghiep cong nghiep khi thuc hanh dong vien cong nghiep, duoc bao dam phuong tien van chuyen khi di chuyen den dia diem moi; bao dam kip thoi vat tu, trang thiet bi va kinh phi; uu dai ve thue, dat dai nhu cac doanh nghiep cong nghiep quoc phong; giam hoac mien trach nhiem tai san theo quy dinh cua phap luat trong truong hop do thuc hien quyet dinh dong vien cong nghiep ma khong thuc hien duoc hop dong kinh te, thuong mai, dan su dang co hieu luc vao thoi diem nhan quyet dinh dong vien cong nghiep... Khi ket thuc dong vien cong nghiep, cac doanh nghiep cong nghiep duoc bao dam phuong tien van chuyen ve dia diem truoc khi di chuyen va ho tro kinh phi de phuc hoi san xuat.

Nguoi lao dong truc tiep thuc hien nhiem vu dong vien cong nghiep duoc mien nghia vu lao dong cong ich trong thoi gian thuc hanh dong vien cong nghiep; trong thoi gian dien tap va thuc hanh dong vien cong nghiep ma bi tai nan, om dau, bi thuong, tu tran, hy sinh thi duoc huong che do, chinh sach theo quy dinh cua phap luat...

Phap lenh nay co hieu luc tu ngay 01/07/2003.
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 25/02/2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Phap lenh so 08/2003/PL-UBTVQH11, ve trong tai thuong mai. Phap lenh gom VIII chuong, 63 dieu, quy dinh ve to chuc va to tung trong tai de giai quyet cac vu tranh chap phat sinh trong hoat dong thuong mai theo su thoa thuan cua cac ben.

Theo quy dinh tai Phap lenh nay, viec giai quyet tranh chap bang trong tai duoc thuc hien neu truoc hoac sau khi xay ra tranh chap cac ben co thoa thuan trong tai; khi giai quyet tranh chap, Trong tai vien phai doc lap, khach quan, vo tu, phai can cu vao phap luat va ton trong thoa thuan cua cac ben.

Trong truong hop vu tranh chap da co thoa thuan trong tai, neu mot ben khoi kien tai Toa an thi Toa an phai tu choi thu ly, tru truong hop thoa thuan trong tai vo hieu. Quyet dinh trong tai la chung tham, cac ben phai thi hanh, tru truong hop Toa an huy quyet dinh trong tai theo quy dinh cua Phap lenh nay.

Cong dan Viet Nam co du cac dieu kien sau day co the lam Trong tai vien: a) Co nang luc hanh vi dan su day du; b) Co pham chat dao duc tot, trung thuc, vo tu, khach quan; c) Co bang dai hoc va da qua thuc te cong tac theo nganh da hoc tu nam nam tro len.

Nguoi dang bi quan che hanh chinh, dang bi truy cuu trach nhiem hinh su hoac da bi ket an ma chua duoc xoa an tich, Tham phan, Kiem sat vien, Dieu tra vien, Chap hanh vien, cong chuc dang cong tac tai Toa an nhan dan, Vien kiem sat nhan dan, co quan dieu tra, co quan thi hanh an khong duoc lam Trong tai vien...

Phap lenh nay co hieu luc ke tu ngay 01/07/2003. 
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 25/02/2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Phap lenh so 07/2003/PL-UBTVQH11, ve hanh nghe y, duoc tu nhan.

Theo Phap lenh nay, nguoi duoc cap Chung chi hanh nghe y, y duoc hoc co truyen, duoc, vac xin, sinh pham y te tu nhan phai co du cac dieu kien sau: Co bang cap phu hop voi hinh thuc to chuc va pham vi chuyen mon hanh nghe; Da co thoi gian thuc hanh tai co so y, duoc; Co dao duc nghe nghiep; Co du suc khoe de hanh nghe...

Hinh thuc to chuc hanh nghe duoc tu nhan bao gom: Doanh nghiep kinh doanh thuoc; Nha thuoc; Dai ly ban thuoc cho doanh nghiep kinh doanh thuoc; Co so kiem nghiem thuoc; Co so bao quan thuoc.

Nguoi duoc cap Chung chi hanh nghe duoc tu nhan phai co du cac dieu kien sau: Co mot trong cac bang cap sau: Bang tot nghiep dai hoc duoc, Bang tot nghiep trung hoc duoc, Bang tot nghiep so hoc duoc; Da qua thuc hanh 5 nam doi voi hinh thuc to chuc hanh nghe duoc...

Chung chi hanh nghe y, duoc tu nhan; Giay chung nhan du dieu kien hanh nghe y, duoc tu nhan co gia tri 5 nam ke tu ngay cap. Truoc khi het han 3 thang, neu muon tiep tuc hanh nghe thi ca nhan, to chuc phai lam thu tuc de nghi gia han tai co quan nha nuoc co tham quyen ve y te da cap. Thoi gian gia han la 5 nam.

Phap lenh nay co hieu luc tu ngay 01/06/2003.
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 25/02/2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ra Nghi quyet so 355/2003/NQ-UBTVQH11 quy dinh tong bien che va so luong tham phan cua cac Toa an nhan dan dia phuong nam 2003.

Theo do, tong bien che can bo, cong chuc cua cac Toa an nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong nam 2003 la 3064 (ba nghin khong tram sau muoi tu) nguoi, trong do so luong Tham phan Toa an nhan dan cap tinh la 1118 (mot nghin mot tram muoi tam) nguoi. 

Tong bien che can bo, cong chuc cua cac Toa an nhan dan huyen, quan, thi xa, thanh pho thuoc tinh nam 2003 la 5936 (nam nghin chin tram ba muoi sau) nguoi, trong do so luong Tham phan Toa an nhan dan cap huyen la 3515 (ba nghin nam tram muoi lam) nguoi.
-----------------------------------------------------------------

* Ngay 25/02/2003, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da ban hanh Nghi quyet so 353/2003/NQ-UBTVQH11 quy dinh tong bien che va so luong tham phan cua Toa an nhan dan toi cao nam 2003.

Theo Nghi quyet nay, tong bien che can bo, cong chuc cua Toa an nhan dan toi cao nam 2003 la 523 (nam tram hai muoi ba) nguoi, trong do so luong Tham phan Toa an nhan dan toi cao la 120 (mot tram hai muoi) nguoi.
-----------------------------------------------------------------
v.v...

HIEN NAY CHUNG TOI DA CO FILE DIEN TU CAC VAN BAN TREN, KHACH HANG DA NOP PHI SU DUNG DICH VU TRA CUU VAN BAN MOI CO NHU CAU XEM TOAN VAN NOI DUNG CAC VAN BAN TRONG BAN TIN VA NHIEU VAN BAN KHAC, XIN LIEN HE VOI HOP THU lawdata at vasc.com.vn DE NHAN VAN BAN. 
CAM ON CAC BAN DA DANH THOI GIAN DOC BAN TIN CUA CHUNG TOI!

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.saigon.com/pipermail/vnbiz/attachments/20030314/487084d1/attachment.htm


More information about the Vnbiz mailing list